loader image

Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dierencrematorium XuuX:

Artikel 1-Definities

 • 1. Onder Dierencrematorium XuuX wordt verstaan: dierenuitvaart en dierencrematorium XuuX ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer:  55239005
 • 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: natuurlijke persoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of zaken worden geleverd.
 • 3. Overeenkomst: de tussen Dierencrematorium XuuX en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het leveren van zaken.

Artikel 2-Overeenkomst

 • 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Dierencrematorium XuuX en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 • 2. Wijziging van de Overeenkomst kan alleen geschieden door schriftelijke bevestiging door Dierencrematorium XuuX.

Artikel 3-Diensten

 • 1. Dierencrematorium XuuX heeft een besloten karakter en derhalve zijn de diensten niet voor publiek toegankelijk.
 • 2. Dierencrematorium XuuX en zijn medewerkers hebben altijd toegang tot de verschillende ruimtes, ook als die gebruikt wordt voor diensten.
 • 3. In geval Opdrachtgever niet binnen 3 dagen na overeenkomst aangeeft in welke vorm de crematie moet plaatsvinden, is Dierencrematorium XuuX gemachtigd te kiezen voor de collectieve crematie, wat inhoudt dat het huisdier een basiscrematie krijgt met meerdere dieren en dat de opdrachtgever niet over de as kan beschikken. De kosten worden door de Opdrachtgever betaald.

Artikel 4-Tarieven

 • Dierencrematorium XuuX verzorgt de crematie zoals is overeengekomen. 

Artikel 5-Annulering

 • Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is de Opdrachtgever het op de tarievenlijst vermelde tarief verschuldigd, ongeacht of Dierencrematorium XuuX de overeenkomst niet of gedeeltelijk  heeft uitgevoerd.

Artikel 6-Betaling

 • 1. Degene die de overeenkomst aangaat, verplicht zich tot betaling van alle uit de overeenkomst voortvloeiende kosten.
 • 2. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 3. Als betaling geschiedt middels automatische, maar de betaling wordt gestorneerd of om enige andere reden niet plaatsvindt, dan dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het factuurbedrag alsnog binnen veertien dagen na de factuurdatum wordt voldaan.
 • 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Tevens is opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken (incasso)kosten en kosten van een gerechtelijke procedure verband houdende met (volledige) betaling van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.
 • 5. Reclames betreffende de factuur moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor de opdrachtgever.

Artikel 7-Eigendomsvoorhoud

 • Alle door Dierencrematorium XuuX geleverde zaken blijven eigendom van Dierencrematorium XuuX totdat opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Dierencrematorium XuuX.

Artikel 8-Termijn

 • Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 9-Asbestemming

 • Indien de asbestemming niet binnen drie maanden na datum van crematie aan Dierencrematorium XuuX is medegedeeld, is Dierencrematorium XuuX -na schriftelijke aanmaning- gerechtigd de as te verstrooien op de door hem aangegeven bestemming. De bijkomende kosten worden integraal doorbelast aan opdrachtgever.

Artikel 10-Opschortingsrecht

 • Dierencrematorium XuuX is gerechtigd de afgifte van de as op te schorten, totdat Opdrachtgever aan al zijn/haar (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 11-Overmacht

 • Indien Dierencrematorium XuuX zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekende oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Dierencrematorium XuuX alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder Dierencrematorium XuuX tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden is.

Artikel 12-Aansprakelijkheid

 • 1. Dierencrematorium XuuX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Dierencrematorium XuuX is uitgegaan van de door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 2. De aansprakelijkheid van Dierencrematorium XuuX is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien Dierencrematorium XuuX aansprakelijk is voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid  van Dierencrematorium XuuX beperkt tot maximaal het factuurbedrag althans dat gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 3. Dierencrematorium XuuX is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 • 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of door grove schuld van Dierencrematorium XuuX.

Artikel 13-Toepasselijk Recht

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.